Spreek niet langer over een BVBA maar over een BV!

Er is nog tijd tot 1 januari 2024 om de statuten van uw vennootschap aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aan te passen. Er zijn echter wel al een aantal zaken waar mee rekening dient gehouden vanaf 1 januari 2020.

BVBA wordt BV

Sinds 1 januari van dit jaar spreken we niet meer van BVBA maar van een BV of voluit een ‘besloten vennootschap’. En dat heeft zo zijn gevolgen… want hierdoor bent u verplicht op alle documenten die uw vennootschap uitstuurt (briefwisseling, mailverkeer, facturen, algemene voorwaarden, andere officiële documenten, website, …) de vennootschapsnaam en ‘correcte’ rechtsvorm te vermelden.

Een voorbeeld : Peeters & Co BVBA is vanaf begin dit jaar: Peeters & Co BV

Ook andere vennootschapsvormen moeten de correcte benaming en afkorting gebruiken:

  • V.O.F. wordt VOF (vennootschap onder firma)
  • Comm. V wordt CommV (commanditaire vennootschap)
  • CVBA wordt CV (coöperatieve vennootschap)

 

Zaakvoerder wordt bestuurder

Verder spreken we vanaf 1 januari 2020 in een BV niet meer van een ‘zaakvoerder’ maar steeds van een ‘bestuurder’. Teken uw documenten dan ook vanaf 1 januari 2020 als ‘bestuurder’ als u uw vennootschap naar derden toe wenst te verbinden.

Ook spreken we in een BV niet meer over vennoten maar over aandeelhouders.

 

Wat nog?

Verder zijn nog enkele andere ‘dwingende’ bepalingen van het nieuwe WVV van toepassing geworden op uw ‘BVBA’:

Ter bescherming van mogelijke schuldeisers wordt een ‘dubbele’ uitkeringstest voor winstuitkeringen, zoals dividenden, tantièmes, kapitaalverminderingen…, opgelegd waardoor het in bepaalde gevallen moeilijker is geworden om winstuitkeringen te doen:

  • Balanstest of netto-actieftest: het netto-actief (= eigen vermogen) moet positief blijven na uitkering en mag niet negatief dreigen te worden. Deze test is in feite nu ook reeds van toepassing.
  • Liquiditeitstest: het bestuursorgaan moet er - aan de hand van een opgesteld plan - op toezien dat alle opeisbare schulden kunnen betaald worden over een periode van minimum 12 maanden na de uitkering volgens redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen. Dit is nieuw en in de praktijk misschien niet altijd gemakkelijk uit te voeren/te voorspellen.

 

Samengevat

Vanaf 1/1/2020 gebruikt u volgende terminologie bij een “BVBA” :

  • BV i.p.v. BVBA
  • Bestuurder i.p.v. Zaakvoerder
  • Aandeelhouder i.p.v. Vennoot

Pas uw documenten, facturen, e-mailverkeer, … dus aan!